11TE miljöteknik


Hav i balans samt levande kust och skärgård


Ett av Sveriges miljömål är att ”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.”(källa: http://www.miljomal.se/10-Hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/). Men den biologiska mångfalden i kust och hav störs av överfiske, övergödning och miljögifter, och vi måste hitta sätt att lösa detta på.

Vår inverkan på den marina miljön hotar många arter av växter och djur. Vi påverkar allt mer än vi tror genom bland annat bebyggelse, utsläpp, fartygs- och småbåtstrafik och överfiske. Övergödningen är ett problem som bland annat beror på kväve och fosfor som släpps ut från jordbruk och industrier. Det leder till algblomning, döda bottnar och algpåväxt på till exempel blåstång.

Andra utsläpp som påverkar organismerna i haven är miljögifter. Typiskt för miljögifter är att de stannar kvar i ekosystemen under lång tid, därför är det inte så lätt att bli av med dem. Exempel på miljögifter är PCB, DDT och kvicksilver. Några arter som har drabbats hårt av miljögifter är gråsäl och havsörn.

Ytterligare ett problem är överfisket. Det innebär att vi tar så mycket fisk att återväxten är hotad för många arter. Naturligtvis äter vi en del av fisken, men ganska mycket används också som foder till exempelvis kycklingar och odlad lax. Dessutom rubbas näringskedjorna i havet om en fiskart minskar kraftigt.

Ett ganska nytt problem är att nya arter kan komma in i haven som de inhemska arterna inte är anpassade till. Det kan innebära att den nya arten helt slår ut en annan art. Ofta kommer de nya arterna som ”fripassagerare” på stora båtar som kanske kommer från andra sidan jordklotet.

Alla dessa faktorer hotar mångfalden i de drabbade haven.


Men det finns åtgärder att vidta, som att minska utsläppen med mera. Men att lindra vår dåliga påverkan räcker inte, vi måste förbättra miljön. Vi tar upp tre olika tekniska lösningar på problemen.

Webdesignskolan CMS admin »